Hoge Raad
Geen probleem kan worden opgelost,
 vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het veroorzaakte.
 Albert Einstein (1879-1955)
Emile

Recht - kennis

1. De ongeschreven regels van recht (rechtsbegrip)

Rechtsbegrip is van belang bij het lezen en juist interpreteren van de wet.
Daarnaast is voor talloze wetten begrip en kennis nodig van bepaalde materie, denk aan milieuwetgeving, voedsel en waren wetgeving, wetgeving over bouw etc.
Hier is veel over te schrijven en dat is snel een persoonlijk visie, mijn verdieping staat in een apart verdiepingsdocument [Wet-Ontwerp (nog niet beschikbaar)].

2. De organisatie van onze wetten

Hoewel Nederland volgens mij wel zo'n 1800 wetten kent, zijn er maar een paar van belang om wat op de pagina [recht-begrip] is bescheven, te herkennen.
Wat in het dagelijkse leven speelt, wordt hierin beschreven.

Door deze belangrijke wetten te noemen en hun relatie, is snel duidelijk hoe het Nederlands recht georganiseerd zijn.
Het "kennen van de wet", is maar betrekkelijk nodig, immers "de wet is van ons allemaal", dus iedereen die zich voldoende in de ander kan inleven, vermoed al wat in de wet staat.
Hoe snel jij jouw vermoeden kan controlleren, wordt jou ook geleerd.
Alles past bij die uitdrukking: "u wordt geacht de wet te kennen en te eerbiedigen".

wetten

De grootte, de kleuren en de ordering geven veel aan. Ik begin met groot, dus belangrijk, in blauw een internationaal verdrag, in dit geval:

Europees Verdrag van Rechten van de Mens (EVRM)

EVRM

De wetgever (dus feitelijk wij allemaal) heeft intenationaal de verplichting op zich genomen dat Nederland zich aan deze regels houdt.
Het zijn maar een paar artikelen en alles is erg algemeen.
Denk aan vrijheid van meningsuiting en dergelijke ...
Klik op de tekst en de wikipedia pagina komt op.
Klik op het blauwe boek en de wet komt op met het artikel 6, "recht op eerlijk proces"
.

Wanneer de Staat der Nederlanden volgens jou gehandeld heeft in strijd met het EVRM, dan kan je een verzoekschrift indienen, daarvoor heb je geen advocaat nodig.
Ik heb dit gedaan, mijn [voorbeeld] mag iedereen lezen (klik op voorbeeld).

Een uitspraak van het Europese Hof is bindend, dus krijgt iemand daar gelijk, dan zal het land dat veroordeeld is, echt iets moeten gaan doen. Het EVRM staat boven onze nationale wetten.

Maar de rechter mag niet naar het EVRM kijken, de rechter moet naar de nationale wetten kijken.
Hierover is wel discussie, er zijn eigenwijze juristen die graag de wet onderuit zouden halen met een beslissing, met als argument dat anders het Europese Hof dat wel zou doen.
"Jammer" dat mogen ze niet (en dat is volgens mij een super goed idee).

GRONDWET

GrondwetNet als het EVRM is de Grondwet vrij algemeen in haar beschrijvingen.
Ze beschrijft meer het concept (dus de gedachte) dan de praktische uitwerking.
Mooi voorbeeld is artikel 1:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
                    Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of
                    op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

In 1994 is in Nederland de Algemene wet gelijke behandeling van kracht geworden.
Hierin staat in zo'n 35 artikelen de uitwerking (regels en uitvoeringsorganen) van artikel 1.

STRAF

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering

Hoe wij met straffen omgaan is (hoofdzakelijk) beschreven is twee wetten.
In het wetboek van strafrecht (Sr) staat precies waarvoor je maximaal welke straf kan krijgen. Straffen staan in jaren uitgedrukt en geldboetes in catagorieën.
Klik jij op het donderrode boek, dan zie je dat je beter zaken netjes kan uitpraten dan die ander van het leven beroven. Wij hebben hierover dus afspraken gemaakt: jouw prijs.
In het andere wetboek, het wetboek van strafvordering (Sv), staat hoe strafprocedures verlopen.
Dat de officier van jusititie onder bepaalde voorwaarden iemand mag opsluiten, terwijl deze nog niet veroordeeld is, maar dus wel verdacht wordt.
Klik er op en lees het artikel waarbij jij uitkomt, de genoemde personen zijn dit vergeten en sturen jou naar de politie.
Alles is dus netjes georganiseerd: de strafbare feiten en de straffen, deze staan apart van de procedures.

BURGERS (onderling)

Burgerlijk Wetboek Wetboek van Burg. rechtsvordering

Hoe wij met elkaar moeten omgaan, staat in het Burgerlijk Wetboek (BW).
Misschien wel onze grootste wet, het zijn meerdere boeken.
Klik jij op het donkerblauwe boek dan opent een onderwerp over eerlijke dienstverlening, dat verderop aan de orde komt en wordt uitgelegd, lees lid c, ik ken geen advocaat die dit begrijpt.
Wanneer iemand zich niet aan deze regels houdt, kan de benadeelde zijn "recht halen (vorderen)". Hoe dat in zijn werk gaat, dus de procedures, staat in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv).
Klik maar op het lichtbauwe boek, daar staat een spelregel die te velen vergeten zijn.

Is het Burgerlijk Wetboek moeilijk? Volgens mij niet, wanneer je beseft dat de wet altijd een compris is, dat de wetgever geporbeerd heeft redelijkheid vast te leggen en begrijpt dat de een zijn vrijheid is de ander zijn onvrijheid. Maar de zinnen zijn soms wel "jurdische geheimtaal", dat is echt even wennen.
(klik je op het donkerblauwe boek dan krijg je boek 6)
Wat voorbeelden van wat je in Burgerlijk Wetboek vindt:

Je begrijpt het wel, in het Burgerlijk Wetboek (9 wetboeken) staat heel veel over jouw rechten en plichten. In een verdiepingsstukje kan jij jezelf toetsen [TOETS].
Vind je wat in deze [TOETS] staat goed te begrijpen, dan begrijp jij eenvoudige wetgeving beter dan 95% van de advocaten en begrijp je ook waarom de wet een redelijke compromis is en de Autoriteit Consument en Markt een luie club, te lui om de schatkist te vullen en jou te beschermen.

ORGANISATIE (een greep)

Algemene bepalingen Rechtelijke organisatie

Hoe rechters recht moeten spreken en hoe zij met de wet moeten omgaan, dat staat in de wet algemene bepalingen.
Dit is niet "handboek soldaat" maar "handboek rechter", hier staat bijvoorbeeld dat de rechter niet een oordeel over de wet mag formuleren, hij moet deze gewoon accepteren zoals deze is en de zaak beoordelen volgens onze wet, ook al is hij het daar helemaal niet mee eens. Ik vind het intenst triest dat deze mooie plek in onze wetten is leeggerooft.
Klik op het linkse boek en lees et oud Nederlands en die paar overgebleven artikelen.
Ik ga hierop in, zie dadelijk  "Wat afwasmiddel met wraking te maken heeft".
Het andere wetboek is de wet op de rechterlijke organisatie (RO), hierin staat beschreven wat jij al bij rechtsbegrip hebt kunnen lezen.
Klik op het rechtse boek en jij ziet waar jij met klachten over rechters terecht kan.

3. Wat afwasmiddel met wraking te maken heeft ;)

Misschien kan jij je er iets bij voorstellen, de huisvrouw (ja, ik discrimineer en typeer) is aan het shoppen. Het afwasmiddel is in de aanbieding, twee voor de prijs van één. Er is twijfel over de voorraad en ja, afwasmiddel bederft niet, dus er worden er twee gekocht.
Thuis aangekomen blijkt op de aanrecht een behoorlijk volle flacon te staan, in het keukenkastje staan er warempel ook nog twee. Dus maar naar de voorraadkast om de pas gekochte op te bergen, daar blijken er ook twee te staan ... hmmm ... dan maar naar de schuur waar lange termijn voorraad staat.

De boodschap is: heb je geen zicht op wat jij hebt, kan je het zomaar onnodig extra kopen.

Wraking heeft veel te maken met het Europees Verdrag.
Iedereen heeft recht op een eerlijk proces (artikel 6) en wanneer iemand dus twijfel heeft over de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de rechter, dan kan de rechter "naar huis gestuurd worden", dat heet wraking.

Ieder gestructureerd denker begrijpt dat wraking maar éénmaal in een wet thuishoort, zoals bijvoorbeeld de wet algemene bepalingen. Maar onze wetgever heeft zich als huisvrouw gedragen, het is een rommeltje geworden, het staat her-en-der en telkens in andere bewoordingen, die natuurlijk op hetzelfde uitkomen.
Dan blijkt mij: recht is niet moeilijk, maar er zijn wel juristen die het moeilijk maken.
Mijn [wraking-studie] vind ikzelf zeker de moeite waard, ik ga daar ook meer filosofisch in op de "onafhankelijke geëmotioneerde rechter". (studie is nog niet beschikbaar)

4. Een andere wet, om de smaak te pakken te krijgen

Advocatenwet

Voor beroepsgroepen, die door de overheid worden gecontrolleerd op kwaliteit, zijn er wetten gemaakt die zaken rondom die beroepsgroep regelen. In die wetten staan hoe regels, hun organistie, hun "strafrecht" en dergelijke. Dus wat we hierboven zagen voor onze samenleving is in het klein nog eens "nagebouwd" voor zo'n beroepgroep. Dit soort wetten is er voor:

Klik je op het paarse wetboek, dan komt de advocatenwet op beeld op artikel 55.
De advocatenwet was mijn begin van het leren kennen van ons rechtssysteem en de politiek.

Ik kwam er achter dat juristen een eigen manier van denken en werken hebben, bij dat laatste hebben ze een eigen taaltje ontwikkeld. Dat taaltje is wel te leren wanneer je mijn [vertaling] eens doorleest.
(dit document is nog niet klaar, dus de link werkt nog niet).

Die andere manier van denken is natuurlijk bijzonder, daardoor missen mensen de aansluiting en dat heeft mij aan het denken gezet:

Wanneer je kennis genomen hebt van die speciale manier en van het eerste lid van artikel 55 (klik op het boekje) dan kan je de volgende [TOETS] doen. (de toets is nog niet klaar, dus de link werkt nog niet)