Hoge Raad
Geen probleem kan worden opgelost,
 vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het veroorzaakte.
 Albert Einstein (1879-1955)
Emile

Recht (mijn visie)

1. Is recht moeilijk?

Dit is het grootste misverstand van de afgelopen eeuw, dat recht moeilijk is.
Recht kan niet moeilijk zijn, zodra recht moeilijk wordt, wordt het onrecht.

1.1 Waarom goed recht eenvoudig is

Het doel van wetgeving is om orde in de samenleving aan te brengen. Dat mensen weten wat wel en niet mag (strafrecht) en hoe tussen burgers onderlinge verhoudingen bestaan (civielrecht).
Verder de verplichtingen aan de gemeenschap, de staat, en omgekeerd (bestuursrecht).

Voordat ik eenvoudige voorbeelden geef, eerst over dat doel: de orde in de samenleving.
Meest ideaal is wanneer iedereen de regels (wetten) begrijpt en ze proactief respecteert.
Minder ideaal is wanneer men de regels wel kent, maar niet begrijpt. Dergelijke regels zullen snel als "onlogisch en onredelijk aanvoelen". Dat is een andere emotie dan de regels die begrepen worden, maar niet met de persoonlijke overtuiging overeenkomen en door de democratische meerderheid zijn bepaald.
Dus:

1.2 Soorten recht

Soorten rechtCivielrecht (privaatrecht)
Dit regelt alles tussen burgers en burgers en bedrijven.
De regels staan in het Burgerlijk Wetboek beschreven. Denk aan rechten en plichten van werknemer/werkgever of koper/verkoper of tussen burgers of echtgenoten, etc.
Doel: redelijke afspraken tussen partijen (soort contract)

Strafrecht (onderdeel publiekrecht)
Dit regelt alles dat verboden is en waarvoor burgers gestraft kunnen worden.
Doel: geen stoute personen in de samenleving.

Tuchtrecht (onderdeel publiekrecht)
Dit regelt dat de bevolking kan vertrouwen op beroepsuitoefenaars die zowel voldoende kennis en vaardigheiden hebben, alswel ethisch correct handelen.
Bijvoorbeeld een dokter mag geen operaties aanbevelen waar de patient niets aan heeft en hij geld aan verdient. Jammer dat de uitvoerders binnen het tuchtrecht advocatuur dit niet begrijpen, maar het is wel zo, daar was minister Job de Ruiter heel duidelijk over.
Doel: geen personen die hun vak niet goed uitvoeren (artsen, notarissen, advocaten)

TIP: Klik op het plaatje en vergelijk de eerste en de tweede pagina, dat geeft inzicht ...!

1.3 Recht wordt onrecht wanneer het moeilijk wordt.

De meeste mensen zijn lieve, aardige, sociale burgers.
Die proberen de wet te respecteren, proberen "braaf" te zijn, maar hebben geen flauwe notie wat ze daarvoor moeten doen. Geen idee wat hun plichten zijn en al helemaal niet wat hun rechten zijn.

Het is de taak van de overheid dit te voorkomen, de plicht tot behoud van eenvoud.
Mijn  indruk is dat ondertussen  veel burgers een beter rechtsbegrip hebben dan juristen.
Onder rechtsbegrip (menukeuze) kom ik met treffende voorbeelden, het boerenverstand "wint" van juristen.

2. De basis van het recht is niet door juristen gelegd, juristen zijn uitvoerders

De basis van ons rechtssysteem is gelegd door de filosoof Charles de Montesquieu en de hoogleraar statistiek Johan Rudolph Thorbecke. Dit waren abstract denkers van hoog niveau.
Binnen de statistiek is het structuren van wezenlijk belang, dus het denken in schema's.

Trias PoliticaCharles de Montesquieu bedacht de Trias Politica, ik heb dat in schema gezet, de theorie, theorie in Nederland en de praktijk ... zoek de verschillen ;)
Klik maar op het plaatje hiernaast.

In mijn optiek is recht in Nederland behoorlijk in verval.
Het wordt tijd dat ze op de rechten faculteiten leren schema's te maken.

Het wordt tijd dat onze Hoge Raad de balans herstelt en dat die poot van de Trias Politica haar maatschappelijke rol hervindt.

3. Vergeten: de afleiding van het legaliteitsbeginsel

Een belangrijk rechtsbeginsel is het legaliteitsbeginsel.
Dit is ook vastgelegd in artikel 7 van het Europese Verdrag van Rechten van de Mens.

Het houdt in dat personen alleen veroordeeld kunnen worden voor feiten die op het moment dat het feit gepleegd werd, ook strafbaar was.

Nergens op internet vind ik de afleiding, dat klopt ook met de term "beginsel", maar niet met mijn inzicht. Immers het is door filosofen geconcludeerd als "redelijk".
Wiskundigen kennen 2500 jaar nadat Phytagoras zijn bekende stelling formuleerde, nog steeds vele bewijzen van de geldigheid. Juristen weten niet meer dat het legalieitsbeginsel een logisch gevolg is van artikel 1 van onze Grondwet (een echt beginsel, het beginsel van gelijkheid).
Interesse in mijn afleiding, klik hier.

4. Nieuw wetboek van strafvordering: gedoemd te mislukken

Het huidige wetboek van strafvordering is verouderd.
Er is een project gestart om het te vernieuwen. Wat staat in dat dit wetboek?
Alle procedures die te maken hebben met vervolging van strafbare feiten, dus zaken als:

De eerste vertraging is al in zicht, zo lees ik bij bij de Rechtspraak.

Begrijp ik goed, er wordt geen schema gemaakt met daarin:

Was dit in 2009 door Ernst Hirsch Balin bij de advocatenwet wel gebeurd en tegen de praktijk gehouden, dan was er toen nooit met een nieuwe wet gestart.
Dan was er niet langs elkaar gepraat maar met elkaar.


Een van de gesprekpartners was Fred Teeven.
U weet wel, die procedures aan zijn laars lapt "voor Volk en Vaderland".
Freddie had een de memorie van antwoord van minister Job de Ruiter uit 1982 onder zijn hoofdkussen moeten leggen, zie "tuchtrecht advocaten".
Dan was het referentiekader helder en was er afgestemd.

Daarom maken architecten tekeningen, en bouwen metselaars volgens die tekening.

Ingstorte brug

En is het plaatje hiernaast gelukkig een uitzondering.

(geen idee waar, wanneer en waarom dit gebeurd is, het plaatje komt van een vermelding op LinkedIn. Kan dus een constructiefout zijn, maar ook een aardbeving)